Сливен. Новини от източника. Последни новини

Отговорите на ЕС за изменението на климата

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | Европейски съюз | преди 2 месеца | 216

Европейски парламент

Борбата с изменението на климата е приоритет за Европейския парламент. По-долу ще намерите подробности за решенията, върху които работят ЕС и Парламентът.

Ограничаване на глобалното затопляне: въпрос на увеличение с 2°C

Средните глобални температури се повишиха значително след индустриалната революция и последното десетилетие (2011–2020) беше най-топлото десетилетие в историята. От 20-те най-топли години 19 са настъпили от 2000 г. насам.

Данните от Службата за изменение на климата Copernicus показват, че 2020 г. е и най-топлата година в историята на Европа. По-голямата част от доказателствата сочат, че това се дължи на увеличаването на емисиите на парникови газове (ПГ), произведени от човешката дейност.

Средната глобална температура днес е с 0,95 до 1,20 °C по-висока, отколкото в края на 19 век. Учените смятат, че увеличението с 2°C в сравнение с прединдустриализираните нива е праг с опасни и катастрофални последици за климата и околната среда.

Ето защо международната общност е съгласна, че глобалното затопляне трябва да остане доста под увеличение от 2°C.

Защо отговорът на ЕС е важен?

ЕС е засегнат от изменението на климата

Изменението на климата вече засяга Европа под различни форми, в зависимост от региона. Това може да доведе до загуба на биологично разнообразие, горски пожари, намаляване на реколтата и по-високи температури. Може да повлияе и на здравето на хората.

ЕС е голям източник на емисии

Според Европейската агенция по околна среда ЕС беше третият най-голям източник на парникови газове в света след Китай и САЩ през 2015 г.

Още факти в нашата инфографика за изменението на климата в Европа: https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/climate-change/20180703STO07123/climate-change-in-europe-facts-and-figures

ЕС е ангажиран член на международните преговори за климата

ЕС е ключов играч в преговорите на ООН за изменението на климата и подписа Парижкото споразумение. Всички страни от ЕС също са подписали, но те координират своите позиции и си поставят общи цели за намаляване на емисиите на ниво ЕС.

Съгласно Парижкото споразумение ЕС се ангажира през 2015 г. да намали емисиите на парникови газове в ЕС с най-малко 40% под нивата от 1990 г. до 2030 г. През 2021 г. целта беше променена на най-малко 55% намаление до 2030 г. и неутралност на климата до 2050 г.

Вижте нашата хронология на преговорите по изменението на климата: https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/climate-change/20180404STO00910/infographic-timeline-of-climate-change-negotiations

Усилията на ЕС се отплащат

През 2008 г. ЕС постави за цел да намали емисиите с 20% в сравнение с нивата от 1990 г. до 2020 г. Емисиите спаднаха с 24% до 2019 г. и до 31% до 2020 г., което се дължи отчасти на пандемията Covid-10. Поставени са нови цели през 2021 г.

Вижте нашата инфографика за напредъка на ЕС към неговите цели за климата за 2020 г.: https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/climate-change/20180706STO07407/eu-progress-towards-2020-climate- промяна-цели-инфографика

Европейският зелен договор: постигане на нулеви нетни емисии до 2050 г

През 2021 г. ЕС направи неутралността на климата, целта за нулеви нетни емисии до 2050 г., правно обвързваща в ЕС. Той поставя междинна цел за намаляване на емисиите с 55% до 2030 г.

Тази цел за нулеви нетни емисии е заложена в закона за климата. Европейската зелена сделка е пътната карта ЕС да стане климатично неутрален до 2050 г.

Конкретното законодателство, което ще позволи на Европа да постигне целите на Зелената сделка, е заложено в пакета Fit for 55, който Комисията представи през юли 2021 г. То ще включва преразглеждане на съществуващото законодателство относно намаляването на емисиите и енергията, които са обяснени допълнително по-долу.

ЕС работи и за постигане на кръгова икономика до 2050 г., създаване на устойчива хранителна система и опазване на биологичното разнообразие и опрашителите.

За да финансира Зелената сделка, Европейската комисия представи през януари 2020 г. Инвестиционния план за устойчива Европа, който има за цел да привлече поне 1 трилион евро публични и частни инвестиции през следващото десетилетие.

Съгласно инвестиционния план, Фондовете за справедлив преход са предназначени да подкрепят региони и общности, които са най-засегнати от зеления преход, например региони, които са силно зависими от въглищата.