Сливен. Новини от източника. Последни новини

Европейският парламент настоява за по-екологични авиационни горива

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | Европейски съюз | преди около 1 месец | 137

Европейски парламент

Използваното олио за готвене, синтетичното гориво или дори водородът трябва постепенно да се превърнат в норма като авиационно гориво, за да помогнат на ЕС да стане климатично неутрален до 2050 г., казаха евродепутатите в четвъртък.

Парламентът прие своята позиция относно новите проекти на правила на ЕС за увеличаване на използването на устойчиви горива от самолетите и летищата на ЕС, за да се намалят емисиите от въздухоплаването и да се гарантира, че Европа ще стане климатично неутрална до 2050 г.

Ускорено въвеждане на устойчиви горива

Евродепутатите увеличиха първоначалното предложение на Комисията за минималния дял от устойчиво авиационно гориво, което трябва да се предлага на летищата в ЕС. От 2025 г. този дял трябва да бъде 2%, като се увеличи до 37% през 2040 г. и 85% до 2050 г., като се вземе предвид потенциалът на електричеството и водорода в общия микс от горива (Комисията предложи 32% за 2040 г. и 63% за 2050 г.).

Повече видове устойчиво гориво, включително електричество и водород

Парламентът измени предложеното определение за устойчиво авиационно гориво, термин, който обхваща синтетични горива или определени биогорива, произведени от селскостопански или горски остатъци, водорасли, биологични отпадъци или използвано олио за готвене.

Членовете на ЕП включиха в дефиницията си рециклирани въглеродни горива, произведени от отпадъчен преработващ газ, и отработени газове, произтичащи от производствения процес в промишлени инсталации. Те също така предложиха някои биогорива, произведени от животински мазнини или дестилати, да бъдат включени в микса от авиационни горива за ограничен период от време (до 2034 г.). Въпреки това евродепутатите изключиха горивата от фураж и хранителни култури, както и тези, получени от палмово масло, материали, получени от соя, и сапунен разтвор, тъй като не отговарят на предложените критерии за устойчивост.

Евродепутатите също така включиха възобновяемото електричество и водорода като част от устойчив горивен микс, тъй като и двете са обещаващи технологии, които биха могли постепенно да допринесат за декарбонизацията на въздушния транспорт. Съгласно проектоправилата летищата в ЕС трябва да улесняват достъпа на операторите на въздухоплавателни средства до устойчиви авиационни горива, включително с инфраструктура за зареждане с водород и електрическо зареждане.

Нов фонд и зелено етикетиране

Парламентът предложи създаването на фонд за устойчива авиация от 2023 до 2050 г., за да се ускори декарбонизацията на авиационния сектор и да се подпомогнат инвестициите в устойчиви авиационни горива, иновативни технологии за задвижване на самолети и изследвания за нови двигатели. Фондът ще бъде допълнен от санкции, генерирани от прилагането на тези правила.

С цел по-нататъшно насърчаване на декарбонизацията на авиационния сектор и информиране на обществеността за по-екологична авиация, членовете на ЕП възложиха на Комисията да разработи до 2024 г. система на ЕС за етикетиране на екологичните показатели на въздухоплавателни средства, оператори и търговски полети.

цитат

Докладчикът на ЕП Søren Gade (Renew, Дания) каза: „Авиацията е един от най-трудните сектори за декарбонизация. Днес показахме как се прави това и изпратихме силен и амбициозен сигнал към гражданите на Европа. Чухме ви, когато призовахте за действия в областта на климата, и работим колкото можем, за да постигнем една наистина зелена Европа.“

Следващи стъпки

Мандатът за преговори беше приет с 334 гласа "за", 95 "против" и 153 "въздържал се". Парламентът вече е готов да започне преговори с държавите-членки.

Обща информация

На гражданската авиация се падат 13,4% от общите емисии на CO2 от транспорта в ЕС. Инициативата за въздухоплаване ReFuelEU е част от пакета „Готовни за 55 през 2030 г.“, стратегията на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 55% до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г., в съответствие с Европейското законодателство за климата.