Сливен. Новини от източника. Последни новини

Изменение на климата: нови правила за компаниите да спрат глобалното обезлесяване, предизвикано от ЕС

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | Европейски съюз | преди 3 седмици | 117

Европейски парламент

За да се борят с изменението на климата и загубата на биоразнообразие в световен мащаб, членовете на Европейския парламент по околната среда искат само продукти без обезлесяване да бъдат допускани на пазара на ЕС.

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните днес прие своята позиция с 60 гласа „за“, 2 „против“ и 13 „въздържал се“ относно предложението на Комисията за регламент относно продукти без обезлесяване, за да се спре глобалното обезлесяване, предизвикано от ЕС.

Новият закон ще задължи компаниите да проверяват (т.нар. „надлежна проверка“), че стоките, продавани в ЕС, не са произведени върху обезлесена или деградирала земя. Това ще гарантира на потребителите, че продуктите, които купуват, не допринасят за унищожаването на гори извън ЕС, включително незаменими тропически гори, и следователно ще намалят приноса на ЕС за изменението на климата и загубата на биоразнообразие в световен мащаб.

Евродепутатите също искат компаниите да проверяват дали стоките се произвеждат в съответствие с правата на човека, защитени от международното право и правата на коренното население в допълнение към съответните закони и стандарти в страната, в която се произвеждат продуктите.

Разширяване на обхвата

Предложението на Комисията обхваща едър рогат добитък, какао, кафе, палмово масло, соя и дървесина, включително продукти, които съдържат, хранени са или са направени с помощта на тези стоки (като кожа, шоколад и мебели). Парламентът иска да включи свинско месо, овче и козе месо, птиче месо, царевица и каучук, както и продукти от дървени въглища и печатна хартия, и да премести крайната дата една година напред, до 31 декември 2019 г.

Комисията ще трябва да оцени, не по-късно от две години след влизането в сила, дали правилата трябва да бъдат разширени, за да обхванат и други стоки като захарна тръстика, етанол и минни продукти, и доколко е осъществимо това. Членовете на ЕП също така искат те да обхващат други естествени екосистеми като пасища, торфища и влажни зони, ако Комисията счете за целесъобразно, в рамките на една година след влизането в сила. И накрая, евродепутатите искат финансовите институции да бъдат подложени на допълнителни изисквания, за да се гарантира, че техните дейности не допринасят за обезлесяването.

Дю дилиджънс и контрол

Въпреки че никоя страна или стока няма да бъдат забранени, компаниите, които пускат продукти на пазара на ЕС, ще бъдат задължени да упражняват надлежна проверка, за да оценят рисковете във веригата си на доставки. Те могат например да използват инструменти за сателитно наблюдение, полеви одити, изграждане на капацитет на доставчици или изотопни тестове, за да проверят откъде идват продуктите. Органите на ЕС ще имат достъп до съответната информация, като например географски координати. Анонимизираните данни ще бъдат достъпни за обществеността.

Въз основа на прозрачна оценка Комисията ще трябва да класифицира страните или част от тях като нисък, стандартен или висок риск в рамките на шест месеца от влизането в сила на този регламент. Вносът от страни с нисък риск ще бъде предмет на по-малко задължения.

Цитат

След гласуването докладчикът Кристоф Хансен (ЕНП, Люксембург) каза: „Ние сме сериозни в борбата с изменението на климата и загубата на биологично разнообразие. Признавайки, че ЕС е отговорен за около 10% от глобалното обезлесяване, ние нямаме друг избор, освен да увеличим усилията си за спиране на глобалното обезлесяване. Ако постигнем правилния баланс между амбиция, приложимост и съвместимост със СТО, този нов инструмент има потенциала да проправи пътя към вериги за доставки без обезлесяване.“

Следващи стъпки

Очаква се пленарното заседание да приеме позицията на парламента през септември, след което могат да започнат преговорите по окончателния закон с държавите-членки.

Заден план

Организацията на ООН за прехрана и земеделие (FAO) изчислява, че 420 милиона хектара гори — площ, по-голяма от ЕС — са били изгубени от обезлесяването между 1990 г. и 2020 г. Изчислено е, че потреблението на ЕС представлява около 10% от глобалното обезлесяване.

През октомври 2020 г. Парламентът се възползва от прерогативите си в Договора, за да поиска от Комисията да представи законодателство за спиране на предизвиканото от ЕС глобално обезлесяване.