Сливен. Новини от източника. Последни новини

Евродепутатите подкрепят използването на възобновяеми енергийни източници и спестяването на енергия

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | Европейски съюз | преди 3 седмици | 158

Европейски парламент

Комитетът по промишленост, изследвания и енергетика иска да ускори значително внедряването на възобновяема енергия и намаляването на потреблението на енергия до 2030 г.

В сряда, 13 юли, евродепутатите гласуваха за повишаване на дела на възобновяемите енергийни източници в крайното потребление на енергия в ЕС до 45% до 2030 г., съгласно преразглеждането на Директивата за възобновяема енергия (RED) – цел, подкрепена и от Европейската комисия в рамките на нейния „RepowerEU“ пакет.

Евродепутатите удвоиха броя на трансграничните проекти за разширяване на зелената електроенергия до два проекта на държава членка. Държавите членки с най-високо годишно потребление на електроенергия ще бъдат задължени да приемат трети проект до 2030 г.

Комитетът също така настоява държавите-членки да определят индикативна цел за иновативни технологии за възобновяема енергия от поне 5% от новоинсталираните мощности за възобновяема енергия.

Евродепутатите също така настояха за прозрачност на компонентите на зелената електроенергия и опростяване на увеличаването на водорода, включително по-опростена система за гарантиране на неговия произход.

В транспортния сектор внедряването на възобновяеми енергийни източници трябва да доведе до 16% намаление на емисиите на парникови газове чрез използването на по-големи дялове на съвременни биогорива и по-амбициозна квота за възобновяеми горива от небиологичен произход, като например водород.

Икономия на енергия

В отделно гласуване в сряда евродепутатите подкрепиха преразглеждането на Директивата за енергийна ефективност (EED), законът, който определя цели за спестяване на енергия както при първичното, така и при крайното потребление на енергия в ЕС.

Членовете на ЕП повдигнаха целта на ЕС за намаляване на крайното и първичното потребление на енергия: държавите-членки трябва колективно да осигурят намаляване на потреблението на енергия от най-малко 40% до 2030 г. в крайното потребление на енергия и 42,5% в потреблението на първична енергия в сравнение с прогнозите от 2007 г. Това съответства съответно на 740 и 960 милиона тона петролен еквивалент (Mtoe) за крайно и първично потребление на енергия. Държавите-членки следва да определят обвързващи национални вноски за постигане на тези цели.

Целите трябва да бъдат постигнати чрез мерки на местно, регионално, национално и европейско ниво, в различни сектори – напр. публична администрация, сгради, предприятия, центрове за данни.

Цитати

„Само разширяването на възобновяемата енергия означава истинска независимост“, каза Маркус Пипър (ЕНП, Германия), водещ евродепутат по директивата за възобновяема енергия. „Нашият вот демонстрира силна подкрепа за повишената цел за 2030 г. от 45%. В същото време ние потвърждаваме необходимостта от повече трансгранично сътрудничество за разширяване на внедряването на възобновяема енергия и призоваваме за диверсифицирана стратегия за внос на водород. Ние също така повишихме изисквания за устойчивост на биомасата и горивата, като в същото време показва начини, по които биогенните материали могат да имат реален икономически принос към енергийния преход”.

Niels Fuglsang (S&D, DK), докладчик по директивата за енергийна ефективност, каза: „Щастлив съм, че имаме широка политическа подкрепа за по-големи усилия за енергийна ефективност в Европейския парламент. Ние сме в криза, в която Путин спира газа за ЕС. Един от най-ефективните ни отговори на това е енергийната ефективност. Ето защо е изключително важно комисията днес да гласува за високи и обвързващи цели за енергийна ефективност за ЕС като цяло и за отделните държави-членки.“

Следващи стъпки

Евродепутатите приеха доклада за RED с 54 гласа „за“, 14 „против“ и 6 „въздържал се“ и относно EED с 50 гласа „за“, 7 „против“ и 13 „въздържал се“. И двете досиета ще бъдат подложени на гласуване от пълния състав по време на пленарната сесия на 12-15 септември в Страсбург.

Заден план

На 14 юли 2021 г. Европейската комисия прие пакета „Годен за 55“, адаптирайки съществуващото законодателство в областта на климата и енергетиката, за да изпълни новата цел на ЕС за минимум 55% намаление на емисиите на парникови газове (ПГ) до 2030 г. Един от елементите на пакета е преразглеждането на Директивата за възобновяема енергия (RED II), което ще помогне на ЕС да постигне новата цел за 55% парникови газове. Съгласно RED II ЕС се задължава да гарантира, че поне 32% от потреблението на енергия идва от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) до 2030 г.

Пакетът „Съгласен за 55“ също включва преработка на Директивата за енергийна ефективност (EED), привеждайки нейните разпоредби в съответствие с новата цел за 55% парникови газове. EED понастоящем определя нивото на енергийни спестявания, които ЕС трябва да направи, за да постигне договорената цел от 32,5% подобрения на енергийната ефективност до 2030 г. Преработката ще изисква от държавите-членки почти да удвоят годишните си задължения за енергийни спестявания, като водеща роля имат правителствата и инвестиции в публичния сектор, действия за справяне с енергийната бедност и други мерки за подпомагане на постигането на допълнителни енергийни спестявания.