Сливен. Новини от източника. Последни новини

Намаляване на въглеродните емисии: цели и мерки на ЕС

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | Европейски съюз | преди около 1 година | 464

Европейски парламент

Прочетете какви мерки предприема Европейският съюз, за ​​да постигне целите за намаляване на въглеродните емисии като част от пакета "Fit for 55 in 2030".

Цели на ЕС относно изменението на климата

За да се справи с изменението на климата, Европейският парламент прие Европейския закон за климата, който повишава целта на ЕС за намаляване на емисиите до 2030 г. до поне 55% от 40% и прави климатичната неутралност до 2050 г. правно обвързваща.

Законът за климата е част от Европейската зелена сделка, пътната карта на ЕС към климатична неутралност. За да постигне целта си в областта на климата, Европейският съюз излезе с амбициозен пакет от законодателство, известен като „Подготвен за 55 през 2030 г.“. Той се състои от 13 взаимосвързани преработени закона и шест предложени закона за климата и енергията.

Система за търговия с емисии за индустрията

Системата за търговия с емисии на ЕС (ETS) има за цел да намали въглеродните емисии на индустрията, като задължи компаниите да притежават разрешително за всеки тон CO2, който отделят. Фирмите трябва да ги купуват чрез търгове. Има някои стимули за насърчаване на иновациите в сектора.

Европейската система за търговия с емисии е първият в света голям въглероден пазар и остава най-големият. Той регулира около 40% от общите емисии на парникови газове в ЕС и обхваща около 10 000 електроцентрали и производствени предприятия в ЕС. За да приведе СТЕ в съответствие с целите за намаляване на емисиите на Европейската зелена сделка, ЕС работи върху актуализиране на схемата. Парламентът иска емисиите в секторите на СТЕ да намалеят с 63% до 2030 г. спрямо нивата от 2005 г. в сравнение с предложението на Европейската комисия от 61%.

Намаляване на емисиите от транспорта

Емисии от самолети и кораби

На гражданската авиация се падат 13,4% от общите емисии на CO2 от транспорта в ЕС. На 8 юни 2022 г. Парламентът подкрепи преразглеждане на ETS за въздухоплаването, което да се прилага за всички полети, заминаващи от Европейското икономическо пространство - което се състои от ЕС плюс Исландия, Лихтенщайн и Норвегия - включително тези, които кацат извън зоната.

Депутатите искат използваното олио за готвене, синтетичното гориво или дори водородът постепенно да се превърнат в норма за авиационно гориво. Те искат доставчиците да започнат да доставят устойчиво гориво от 2025 г., достигайки 85% от цялото авиационно гориво в летищата на ЕС до 2050 г.

Парламентът също иска да ускори декарбонизацията на промишлеността чрез разширяване на СТЕ за морския транспорт.

Емисии по пътищата автомобили

Автомобилите и микробусите произвеждат 15% от емисиите на CO2 в ЕС. Парламентът подкрепи предложението на Комисията за нулеви емисии за автомобили и микробуси до 2035 г. Междинните цели за намаляване на емисиите за 2030 г. ще бъдат определени на 55% за леки автомобили и 50% за микробуси.

Парламентът се съгласи с въвеждането на въглеродно ценообразуване за автомобилния транспорт и отоплението, обикновено наричано ETS II. Евродепутатите искат предприятията да плащат въглеродна цена за продукти като гориво или мазут, докато обикновените потребители ще бъдат освободени до 2029 г.

Въглеродни цени за вносни стоки

Механизмът за коригиране на въглеродните граници би насърчил компаниите в и извън ЕС да се декарбонизират, като наложи цена на въглерода върху вноса на определени стоки, ако те идват от страни с по-малко амбициозно законодателство в областта на климата. Целта е да се избегне изтичането на въглерод, което е, когато индустриите преместват производството си в страни с по-малко строги правила за емисиите на парникови газове.

Като част от пакета Fit for 55 Европейската комисия предложи механизъм за коригиране на въглеродните граници (CBAM) през юли 2021 г., който ще приложи въглероден данък върху вноса на определени стоки от страни извън ЕС. Евродепутатите искат той да бъде приложен от 1 януари 2023 г., с преходен период до края на 2026 г. и пълно прилагане до 2032 г.

Справяне с въглеродните емисии от други сектори

Сектори, които не са обхванати от настоящата система за търговия с емисии – като транспорт, селскостопански сгради и управление на отпадъци – все още представляват около 60% от общите емисии на ЕС. Комисията предложи емисиите от тези сектори да бъдат намалени с 40% до 2030 г. в сравнение с 2005 г.

Това ще стане чрез съгласувани национални цели за емисии в регламента за споделяне на усилията. Националните цели за емисии се изчисляват въз основа на брутния вътрешен продукт на глава от населението на страните. Държавите от ЕС с по-ниски доходи ще получат подкрепа.

Съгласно Fit for 55 сградите и пътният транспорт ще бъдат обхванати както от регламента за споделяне на усилията, така и от новата ETS.

Управление на горите за промяна на климата

Горите на ЕС поглъщат еквивалента на близо 7% от общите емисии на парникови газове в ЕС всяка година. ЕС иска да използва тази власт за борба с изменението на климата.

На 8 юни 2022 г. Парламентът прие позицията си относно предложения закон за намаляване на емисиите на парникови газове и подобряване на естествените поглътители на въглерод в секторите на земеползването, промените в земеползването и горското стопанство. Тези сектори обхващат използването на почви, дървета, растения, биомаса и дървен материал.

Евродепутатите подкрепиха увеличаването на целта за поглъщанията на въглерод в секторите земеползване, промяна на земеползването и горското стопанство, което би довело до още по-голямо намаляване на емисиите в ЕС от целта от 55%, определена за 2030 г.