Сливен. Новини от източника. Последни новини

Евродепутатите призовават за прекратяване на цялата незаконна търговия с диви животни до 2025 г.

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | Европейски съюз | преди 2 месеца | 175

Европейски парламент

За да се подобри глобалната защита на застрашените видове, Парламентът изисква засилване на борбата срещу незаконния трафик на дивата фауна и флора.

Преди световната среща на ООН относно Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) в Панама на 14-25 ноември 2022 г. Парламентът днес прие своята позиция относно стратегическите цели на ЕС с 549 гласа „за“, 28 „против“ и 50 „въздържал се“ .

Депутатите искат да отидат по-далеч от намаляването на незаконната търговия с видове диви животни, включени в CITES, и да я премахнат напълно - така че до 2025 г. да има само законна и устойчива търговия с дива фауна и флора. Това е необходимо, казват евродепутатите, поради заплахата от търговията с диви животни за отделни животни и видове, както и за здравето на хората и животните и околната среда. Пандемията постави на фокус риска от предаване на зоонозни заболявания от животно на човек, което е свързано с глобалната търговия с диви животни. Членовете на ЕП подчертават важната роля, която CITES трябва да играе за предотвратяване на бъдещи пандемии, като световен регулатор на търговията с диви животни.

Парламентът също така изрази загриженост, че пазарът на екзотични домашни любимци и гамата от засегнати видове, които се търгуват, нарастват както в ЕС, така и в международен план.

Резолюцията призовава всички държави значително да подобрят прилагането на Конвенцията на ООН, тъй като сегашното прилагане на забрани и ограничения върху търговията със защитени видове е неадекватно поради липса на ресурси. За успешна борба с участието на организирани престъпни групи, евродепутатите казват, че транснационалните престъпления срещу дивата природа трябва да бъдат признати за сериозна организирана престъпност съгласно Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност.

Укрепване на ролята на ЕС в глобалната борба срещу трафика на диви животни

Парламентът призовава ЕС да преразгледа и разшири съществуващото законодателство, регулиращо търговията с диви животни, за да направи незаконно вноса, износа, продажбата, придобиването или закупуването на диви животни или растения, които са взети, притежавани, транспортирани или продадени в нарушение на законодателството на страната на произход или транзит. Те също така искат възпиращи санкции, в случай на неспазване, спешни действия за забрана на вноса на ловни трофеи от видове, изброени в CITES, и създаване на научно обоснован списък, одобрен в целия ЕС на животни, разрешени като домашни любимци. Само животни, при които търговията не причинява вреди на дивите популации и на европейското биоразнообразие, трябва да бъдат включени в списъка.

Депутатите приветстват подновения ангажимент към Плана за действие на ЕС срещу трафика на диви животни, но подчертават необходимостта от адекватно финансиране и ясни и приложими цели и действия, както и механизъм за мониторинг и оценка. Те също така подчертават необходимостта от справяне с онлайн и офлайн търговията в преразгледания план за действие.