Сливен. Новини от източника. Последни новини

Дискриминацията на ромите: какви мерки взема ЕС

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | Европейски съюз | преди около 1 месец | 243

Роми

В ЕС живеят шест милиона роми и много от тях страдат от бедност и дискриминация. Европейският парламент призовава за мерки за тяхното социално приобщаване.

Изолация и бедност сред ромите в Европа

Ромите са най-голямото етническо малцинство в Европа и често стават жертви на дискриминация, сегрегация и изолация. Изследване на Европейската агенция за основните права от 2019 г. показва, че близо половината от ромите и хората със странстващ начин на живот в шест страни от ЕС се чувстват дискриминирани.

Сред често срещаните проблеми са ограниченият достъп до качествено образование и работа, което води до още по-голяма бедност и социална изолация, лоши условия на живот и липса на здравни грижи.

Липса на образование и заетост

За много роми дискриминацията започва в ранна възраст. Според доклад от 2019 г. за стратегиите за интеграция на ромите 68% са напуснали училище преди завършване на образователната степен. Само 18% от ромските деца преминават в по-високо ниво на образование, а 63% нито са заети, нито учат или карат стаж. Само 43% от ромите имат платена работа.

Бедност

Според Европейската агенция за основните права 80% от ромите живеят със средства под линията на бедността. Една трета от домакинствата са без течаща вода, само половината имат вътрешна тоалетна или душ, а 78% от ромите живеят в прекалено големи домакинства.

Омраза и тормоз

Близо половината от анкетираните (44%) в изследването на Европейската агенция за основните права са изпитали мотивиран от омраза тормоз през последните 12 месеца. Над 40% от ромите се сблъскват с дискриминация, когато се опитват да купят или да наемат жилище. По време на пандемията от COVID-19 хора от ромската общност са обвинявани за разпространението на коронавируса в някои страни от Източна Европа.

Липса на достъп до здравни грижи

Близо една четвърт от ромите нямат здравна осигуровка, показват данните.

Приобщаване на ромите: какво предлага Парламентът

В резолюция, приета на пленарната сесия през октомври 2020 г., депутатите поискаха ромите в ЕС да имат равноправен достъп до образование, работа, здравеопазване и настаняване.

Парламентът поиска държавите в ЕС да включат децата от ромски произход в плановете си за предотвратяване на социалното изключване на деца, живеещи в бедност. Освен това страните следва да работят за слагане на край на сегрегацията и дискриминацията в училищата.

Докладът изтъква различията в ромските общности и призовава на ромите да бъде предоставено равноправно участие в обществения живот.

Парламентът заявява, че ромите трябва да имат достъп до прилични жилища и призовава Комисията да създаде контролни механизми за ранно разкриване на злоупотреби със средства на ЕС, заделени за решаване на проблемите в тази област. Депутатите също така настояват за напредък по директивата за борба с дискриминацията, блокирана в Съвета от 2008 г.

Приетият текст посочва, че между 10% и 20% от ромите, живеещи в Украйна, нямат гражданство или са застрашени от загуба на гражданство. Парламентът се обявява за защита на бежанците от ромски произход срещу незаконно експулсиране и дискриминация при предоставянето на временна закрила.

Какво прави ЕС за ромите

През 2011 г. бе създадена Европейска рамка на национални стратегии за интеграция на ромите с цел насърчаване на равноправното отношение към ромите и тяхната социално-икономическа интеграция. С препоръка на Съвета от 2013 г. беше засилен фокусът върху борбата с дискриминацията и бедността, а през 2016 г. бе въведено задължение на страните членки за годишен отчет за постигнатото. Парламентът прие резолюция през 2017 г., призоваваща за равни права на ромите.

В края на 2020 г. изтече срокът на действие на стратегиите. Оценъчен доклад на Комисията посочи, че дори в сферата на образованието, където напредъкът е най-голям (броят на учениците, които отпадат от образователната система, е намалял с 19%), резултатите са ограничени, тъй като няма правно обвързващи изисквания за страните.

Европейската комисия предложи през октомври 2020 г. нова стратегическа рамка за 2020 - 2030 г., която да насърчи интеграцията на ромите, след което Съветът прие препоръка през март 2021 г. относно равенството, приобщаването и участието на ромите.

Европейският социален фонд плюс (ЕСФ+) финансира социално-икономическата интеграция на маргинализирани общности, а програмата „Граждани, равенство, права и ценности“ е призвана да се бори с всякакви форми на дискриминация.

По време на пленарен дебат през април 2022 г. депутатите изтъкнаха, че ромите продължават да живеят в лоши условия и призоваха за повече мерки за интеграция.