Сливен. Новини от източника. Последни новини

Устойчива икономика: Парламентът приема нови правила за отчетност за мултинационалните компании

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | Европейски съюз | преди около 1 месец | 145

Европейски парламент

Всички големи компании в ЕС ще трябва да разкриват данни за въздействието на дейността си върху хората и планетата и всички рискове за устойчивостта, на които са изложени.

Директивата за корпоративно отчитане на устойчивостта (CSRD), приета днес с 525 гласа „за“, 60 гласа „против“ и 28 „въздържал се“, ще направи бизнеса по-отговорен пред обществото, като ги задължи да разкриват редовно информация за тяхното въздействие върху обществото и околната среда. Това би сложило край на „зеленото промиване“, ще укрепи социалната пазарна икономика на ЕС и ще постави основите за стандарти за отчитане на устойчивостта на световно ниво.

Нови стандарти на ЕС за устойчивост

Тези правила адресират недостатъците в съществуващото законодателство относно разкриването на нефинансова информация (NFRD), възприемано като до голяма степен недостатъчно и ненадеждно. CSRD въвежда по-подробни изисквания за докладване относно въздействието на компаниите върху околната среда, правата на човека и социалните стандарти, въз основа на общи критерии в съответствие с целите на ЕС в областта на климата. Комисията ще приеме първия набор от стандарти до юни 2023 г.

За да се гарантира, че компаниите предоставят надеждна информация, те ще бъдат обект на независим одит и сертифициране. Финансовото отчитане и отчитането за устойчивост ще бъдат равностойни и инвеститорите ще разполагат със сравними и надеждни данни. Цифровият достъп до информация за устойчивост също трябва да бъде гарантиран.

Разширяване на обхвата

Новите изисквания на ЕС за отчитане на устойчивостта ще се прилагат за всички големи компании, независимо дали са регистрирани на фондовите пазари или не. Компаниите извън ЕС със значителна дейност в ЕС (с оборот над 150 милиона евро в ЕС) също ще трябва да се съобразят. МСП, котирани на борсата, също ще бъдат обхванати, но те ще имат повече време да се адаптират към новите правила.

За близо 50 000 компании в ЕС събирането и споделянето на информация за устойчивост ще се превърне в норма в сравнение с около 11 700 компании, обхванати от настоящите правила.

Цитат

По време на дебата докладчикът Паскал Дюран (Renew, FR) каза: „Европа показва на света, че наистина е възможно да се гарантира, че финансите, в тесния смисъл на думата, не управляват цялата световна икономика.“

Следващи стъпки

Очаква се Съветът да приеме предложението на 28 ноември, след което то ще бъде подписано и публикувано в Официален вестник на ЕС. Директивата ще влезе в сила 20 дни след публикуването. Правилата ще започнат да се прилагат между 2024 г. и 2028 г.:

От 1 януари 2024 г. за големи дружества от обществен интерес (с над 500 служители), които вече са предмет на директивата за нефинансово отчитане, като отчетите трябва да бъдат представени през 2025 г.;

От 1 януари 2025 г. за големи компании, които понастоящем не са предмет на директивата за нефинансово отчитане (с повече от 250 служители и/или 40 милиона евро оборот и/или 20 милиона евро общи активи), с отчети, дължими през 2026 г.;

От 1 януари 2026 г. за регистрирани на борсата МСП и други предприятия, като отчетите трябва да бъдат представени през 2027 г. МСП могат да се откажат до 2028 г.

Заден план

Комисията представи предложението си за Директива за докладване на корпоративната устойчивост през април 2021 г. Още през 2018 г. Парламентът призова за преразглеждане на НФРР и през 2020 г. изложи своите препоръки относно устойчивото корпоративно управление. CSRD е един от крайъгълните камъни на Европейския зелен пакт и Програмата за устойчиво финансиране и част от по-широка политика на ЕС за ангажиране на компаниите да зачитат правата на човека и да намалят въздействието си върху планетата.