Сливен. Новини от източника. Последни новини

Евродепутатите приеха нови правила за защита на критичната инфраструктура на ЕС

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | Европейски съюз | преди около 1 седмица | 99

Новата директива ще засили сигурността на основната инфраструктура на ЕС

Европейският парламент прие нов закон за по-ефективна защита на основната инфраструктура на ЕС.

С 595 гласа „за“, 17 гласа „против“ и 24 гласа „въздържал се“ евродепутатите потвърдиха споразумението със Съвета, което въвежда минимални правила за оценка на риска, както и национални стратегии за устойчивост. С него също така се хармонизира определението за критична инфраструктура, така че значението да бъде едно и също в различните държави членки.

По-широк обхват – включват се единадесет важни сектора

Понятието „критична инфраструктура“ вече ще включва енергетиката, транспорта, банковото дело, инфраструктурата на финансовите пазари, цифровата инфраструктура, питейните и отпадъчните води, продоволствието (включително производството, преработката и доставката на храни), здравеопазването, публичната администрация и космическото пространство. Новото законодателство също така поставя по-строги критерии при оценката на риска и информирането на отговорните лица.

Съгласно новите правила, държавите членки трябва да приемат национални стратегии за устойчивост, а трансграничната комуникация трябва да става чрез определени единни звена за контакт във всяка държава членка. В същото време трябва да се избягва двойното докладване по линия на тази инициатива и други инициативи за повишаване на устойчивостта, така че отговорните лица да не бъдат натоварвани с ненужна административна тежест. С оглед на прозрачността, отговорните лица трябва да уведомяват националните органи за всички инциденти или смущения, а органите следва да информират обществеността, когато това е в неин интерес.

Цитат

След гласуването докладчикът Михал Шимечка (Renew, Словакия) заяви: "За да създадем Европа, която защитава, трябва да укрепим и колективната устойчивост на критичните мрежи, които са в основата на нашия начин на живот. С обхващането на 11 ключови сектора това законодателство ще отговори както на предизвикателствата на климатичните кризи, така и на зачестилите случаи на саботаж в Европейския съюз вследствие на агресивната война на Русия срещу Украйна. Критичната инфраструктура на ЕС трябва да бъде устойчива на тези заплахи."

Контекст

Предишната директива относно критичната инфраструктура обхващаше само енергетиката и транспорта. Европейският парламент призова за преразглеждане на тази директива в резолюция относно констатациите и препоръките на специалната комисия относно тероризма през 2018 г. Съзаконодателите също така гарантираха, че новото законодателство е в съответствие с неотдавна приетата Директива относно киберсигурността (т.нар. МИС2).