Сливен. Новини от източника. Последни новини

Споразумение относно правилата на ЕС за по-добра защита на онлайн купувачите и уязвимите потребители

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | Европейски съюз | преди 2 месеца | 173

Европейски парламент

Договорените правила имат за цел да гарантират, че всички видове продукти в ЕС, независимо дали се продават онлайн или в традиционните магазини, отговарят на най-високите изисквания за безопасност.

В понеделник вечерта преговарящите от Парламента и Съвета постигнаха временно политическо споразумение за актуализиране на правилата на ЕС относно безопасността на нехранителни потребителски продукти. Новият регламент относно общата безопасност на продуктите (GPSR) има за цел да отговори на предизвикателствата, свързани с безопасността на продуктите при онлайн пазаруването (през 2021 г. 73% потребители са купували продукти онлайн).

Задължения на икономическите оператори и оценка на безопасността

Съгласно договорените правила даден продукт може да се продава само ако има икономически оператор (като производител, вносител, дистрибутор), установен в ЕС, който отговаря за неговата безопасност. При оценката на безопасността на продуктите Парламентът включи мерки, за да гарантира, че са взети предвид рисковете за най-уязвимите потребители (напр. деца), свързаните с пола аспекти и рисковете за киберсигурността.

Премахване на опасни стоки онлайн

GPSR въвежда задължения за онлайн пазарите, като тези съгласно Закона за цифровите услуги, включително определяне на единна точка за контакт за националните органи за наблюдение и потребителите. Националните надзорни органи ще могат да нареждат на онлайн пазарите да премахнат или деактивират достъпа до оферти за опасни продукти без неоправдано забавяне и при всички случаи в рамките на два работни дни. Доставчиците на онлайн пазари ще трябва да положат разумни усилия, за да проверяват на случаен принцип за опасни продукти.

Изземване, замяна и възстановяване на средства

Договореното законодателство подобрява процедурата за изтегляне на продуктите, тъй като нивата на връщане остават ниски, като приблизително една трета от потребителите в ЕС продължават да използват изтеглени продукти.

В случай на изземване или предупреждение за безопасност икономическите оператори и онлайн пазарите вече ще трябва да информират всички засегнати потребители, които могат да идентифицират, и да разпространят широко информацията. Уведомленията за изземване трябва да избягват изрази, които могат да намалят усещането на потребителите за риск (напр. „доброволно“, „предпазно“, „в редки/специфични ситуации“).

Потребителите ще бъдат ясно информирани за правото си на ремонт, замяна или адекватно възстановяване (поне равно на първоначалната цена). Те също ще имат право да подават жалби или да предприемат колективни искове. Системата за бързо предупреждение за опасни продукти (портал „Safety Gate”) ще бъде модернизирана, за да позволи по-ефективно откриване на опасни продукти и ще бъде по-достъпна за хора с увреждания.

цитат

Докладчикът Dita Charanzová (Renew, CZ) каза: „Днешното споразумение е голяма победа за европейските потребители – то им дава причина да се чувстват сигурни, когато купуват всеки продукт в рамките на ЕС. Продуктите като цяло ще бъдат по-безопасни, но по-важното е, че опасните продукти ще бъдат премахвани по-бързо, включително от онлайн пазарите. И вече няма да научавате за изтеглянията случайно, а вместо това ще бъдете информирани директно, когато е възможно и ще ви бъдат дадени опции за ремонт, замяна или връщане на парите ви. Това са практически ползи за нашите граждани”.

Следващи стъпки

Парламентът (през март 2023 г.) и Съветът трябва да одобрят споразумението преди публикуването му в Официален вестник на ЕС и влизането му в сила. GPSR ще се прилага 18 месеца след влизането му в сила.

Заден план

През юни 2021 г. Комисията представи своето предложение за актуализиране на Директивата за общата безопасност на продуктите от 2001 г., за да се отговори на предизвикателствата, свързани с новите технологии и онлайн продажбите.

Предвижда се новите правила да спестят на потребителите в ЕС около 1 милиард евро през първата година и приблизително 5,5 милиарда през следващото десетилетие. Чрез намаляване на броя на опасните продукти на пазара новите мерки следва да намалят вредите, причинени на потребителите в ЕС поради предотвратими злополуки, свързани с продукта (оценени днес на 11,5 милиарда евро годишно) и разходите за здравеопазване (оценени на 6,7 милиарда евро на година).

Източник: https://www.europarl.europa.eu