Сливен. Новини от източника. Последни новини

Превоз на отпадъци: по-строги правила за опазване на околната среда и човешкото здраве

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | Европейски съюз | преди 2 месеца | 220

Европейски парламент

Комисията по околна среда прие днес позицията си относно ревизираните правила, уреждащи превозите на отпадъци, за да насърчи кръговата икономика на ЕС, ефективността на ресурсите и целите за нулево замърсяване.

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI) прие доклад за реформата на процедурите на ЕС и мерките за контрол на превозите на отпадъци в четвъртък със 76 гласа „за“, нито един „против“ и петима „въздържал се“.

По-добър обмен на информация и прозрачност на пратките в рамките на ЕС

Депутатите подкрепят предложението на Комисията за изрична забрана на превозите в рамките на ЕС на всички отпадъци, предназначени за обезвреждане, освен ако са разрешени в ограничени и добре обосновани случаи.

Съгласно приетия текст Комисията ще разработи единни критерии за класифициране на отпадъците, за да гарантира, че правилата не се заобикалят чрез ясно разграничаване например между използвани стоки и отпадъци.

Новите правила ще включват цифровизиране на обмена на информация и документи в рамките на вътрешния пазар. Съхраняването на информация в централна електронна система би подобрило отчитането на данните, анализа и прозрачността, подчертават евродепутатите.

Засилване на правилата, регулиращи износа на отпадъци извън ЕС

Евродепутатите са съгласни, че износът на опасни отпадъци от ЕС към страни извън ОИСР трябва да бъде забранен.

Износът от ЕС на неопасни отпадъци за оползотворяване ще бъде разрешен само за онези държави извън ОИСР, които дадат своето съгласие и демонстрират способността си да третират тези отпадъци по устойчив начин. Комисията ще изготви списък на такива страни получатели, който да се актуализира поне всяка година.

Комисията също така ще наблюдава по-внимателно износа на отпадъци към страните от ОИСР, за да гарантира, че те управляват отпадъците по екологосъобразен начин, както се изисква от правилата, и че не оказват неблагоприятно въздействие върху управлението на битовите отпадъци в тази страна.

Засилване на предотвратяването и разкриването на незаконни пратки

Депутатите призовават за създаването на основан на риска механизъм за насочване на ЕС, който да ръководи страните от ЕС, които извършват проверки за предотвратяване и откриване на незаконни превози на отпадъци.

Други мерки, предложени в приетия доклад:

Изключване на износа на пластмасови отпадъци за страни извън ОИСР и постепенно прекратяване на износа на пластмасови отпадъци за страните от ОИСР в рамките на 4 години;

По-строги изисквания за доказване, че превозваните отпадъци се управляват по екологосъобразен начин;

Изграждане на партньорство със сектора на отпадъците, напр. в контекста на диалога за климата и годишните доклади на Комисията.

цитат

Докладчикът Пернил Вайс (ЕНП, Дания) каза: „Пълното използване на отпадъците като ресурс трябва да бъде съществен елемент от нашия преход към кръгова икономика. Щастлив съм, че днес успяхме да се обединим в подкрепа на балансиран подход към превозите на отпадъци: той гарантира предпазни мерки за човешкото здраве и здравето на околната среда, като същевременно предоставя необходимата рамка за промишлеността, за да постигне нашите амбиции. Надявам се, че по този начин ЕС може да стане световен лидер в иновативното, устойчиво използване на отпадъците.“

Следващи стъпки

Докладът е планиран да бъде приет по време на януарското пленарно заседание и ще представлява преговорната позиция на Парламента с правителствата на ЕС относно окончателния вид на законодателството.

Заден план

На 17 ноември 2021 г. Комисията внесе предложение за реформиране на правилата на ЕС относно превозите на отпадъци, определящи процедури и мерки за контрол на превоза на отпадъци в зависимост от техния произход, дестинация и транспортен маршрут, вида на превозваните отпадъци и вида на третиране на отпадъците, прилагано, когато достигнат местоназначението си.

През 2020 г. износът на отпадъци от ЕС към страни извън ЕС достигна 32,7 милиона тона, което представлява около 16% от световната търговия с отпадъци. Освен това около 67 милиона тона отпадъци се превозват между страните от ЕС всяка година.