Кликнете тук за да видите тарифите за реклама

Сливен. Новини от източника. Последни новини

На 3 февруари в Ямбол правят първа копка и пресконференция по проект "Ремонт и модернизация на младежки културен център"

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | България | преди около 1 месец | 187

...............................................

На 3 февруари 2023 г., в 11.00 часа пред сградата на Младежки културен център „Георги Братанов“ в Градски парк ще се проведе официална церемония „Първа копка“ за започване на строително-монтажните дейности по проект „Ремонт и модернизация на Младежки културен център“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Проектът се изпълнява с комбинирано финансиране – чрез безвъзмездна финансова помощ и финансов инструмент, създадени по линия на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца от 22.06.2021 г. до 21.12.2023 г.

Непосредствено след церемонията ще се проведе пресконференция, на която ще бъдат представени проектните дейности и очакваните резултати.

Проект „Ремонт и модернизация на Младежки културен център“ се изпълнява в рамките на Инвестиционната програма на град Ямбол, като част от Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“, група дейности „Културна инфраструктура“ и е на обща стойност 6 869 491,06 лв. Финансиран е чрез комбинирана подкрепа по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. – безвъзмездна финансова помощ и заемно финансиране от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ – Фонд за градско развитие ЮГ. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 4 029 866, 75 лв. и с нея ще бъде финансирано изпълнението на строително – монтажните работи. Останалите дейности по проекта– доставка на оборудване и обзавеждане, строителен надзор, авторски надзор, осигуряване на публичност и визуализация, одит и управление и част от строителните дейности на обща стойност 2 839 624, 31 лв., са финансирани чрез финансов инструмент Фонд за градско развитие - Юг по ОПРР 2014-2020.

Проектът обхваща ремонт и модернизация на Младежки културен център „Георги Братанов“, намиращ се в Градския парк на Ямбол, като включва дейности по ремонт и модернизиране на сградите и на прилежащото пространство, създаване на достъпна архитектурна среда и осигуряване на модерно обзавеждане и оборудване за нуждите на центъра. Това съобщават от пресцентъра на Община Ямбол.

Изпълнението на задачата ще създаде възможност Младежкия културен център, зала Диана и парка със зоните си за организиране на концерти на открито, спорт, игри и отдих, да осъществят единна функционалност, осигуряваща завършека на зоните за отдих, както и ще допринесе за повишаване на атрактивността на сградата и разширяването на портфолиото от предлаганите услуги в Младежкия културен център.

С осъществяване на дейностите, заложени в проекта ще се постигнат следните резултати:

- Създаване на условия за равен достъп до културно - развлекателните дейности и участие в тях за всички групи от населението, включително на хора в уязвимо и неравностойно положение;

- Повишаване качеството на живот и инвестиционната атрактивност на града ни, чрез създаване на предпоставки и условия за преодоляване на идентифицирани икономически, природни и социални проблеми в градското развитие;

- Подобряване състоянието на околната среда чрез въвеждането на мерки за енергийна ефективност;

- Развитие на художественото и културно-историческото наследство с цел повишаване на туристическия потенциал на града.

Този документ е създаден в рамките на проект „Ремонт и модернизация на Младежки културен център“, ДБФП № BG16RFOP001-1.017-0008-С01 и Договор за финансиране на допустим проект № 21F-000484 от 14.05.2021 г., който се осъществява с комбинирана подкрепа – безвъзмездна финансова помощ и заемно финансиране от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ – Фонд за градско развитие ЮГ, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Ямбол и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Снимки

 
440.64 ms. / 1.2 MB