Кликнете тук за да видите тарифите за реклама

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Реформа на газовия пазар на ЕС: нови мерки за декарбонизация и сигурни доставки

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | Европейски съюз | преди около 1 месец | 178

Европейски парламент

Депутатите подкрепиха две законодателни предложения за улесняване на навлизането на възобновяеми и нисковъглеродни газове, включително водород, на газовия пазар на ЕС.

В четвъртък комисията по промишленост, изследвания и енергетика прие своята позиция относно два акта, регламент и директива, за улесняване на достъпа до мрежата за възобновяеми и нисковъглеродни газове, като биометан и водород.

Законодателството също така ще създаде система за сертифициране за нисковъглеродни газове и ще гарантира, че потребителите могат да сменят доставчиците по-лесно, за да изберат възобновяеми и нисковъглеродни газове пред изкопаеми горива в своите договори.

Водороден гръбнак, включващ биометан

В своите изменения на директивата евродепутатите казват, че водородните коридори, определени в плана REPowerEU, трябва да бъдат подкрепени от подходяща инфраструктура и инвестиции. Целта е да се гарантира наличието на достатъчно трансграничен капацитет за създаване на интегриран европейски пазар на водород – така нареченият „водороден гръбнак“ и да се даде възможност на водорода да се движи свободно през границите.

Природният газ от ЕС ще замени 20% от руските доставки

В своите изменения на регламента, в съответствие с целите на REpowerEU, евродепутатите казват, че до края на 2030 г. държавите-членки трябва да осигурят колективно поне 35 милиарда кубически метра устойчив биометан. Това ще се произвежда и инжектира в системата за природен газ ежегодно, с цел да се заменят 20% от вноса на руски природен газ с устойчива, по-евтина и местно произведена алтернатива.

Евродепутатите също така предлагат да се реформира Европейската мрежа на операторите на преносни системи за газ (ENTSOG), така че да обхване и операторите на водородни мрежи. Следователно новият ENTSOG&H ще отговаря и за десетгодишния план за развитие на мрежата на ЕС за газови и водородни мрежи.

Измененията на евродепутатите включват също така механизма за държавите-членки да координират покупките на газ, първоначално създаден по спешна процедура.

Поетапно премахване на изкопаеми газове

Евродепутатите искат страните от ЕС постепенно да премахнат изкопаемия газ възможно най-скоро, като вземат предвид наличието на алтернативи. Държавите членки могат да решат за по-ранна крайна дата за продължителността на дългосрочните договори за изкопаем газ без намаляване на емисиите преди края на 2049 г.

Цитати

Йенс Гайер (S&D, Германия), докладчик по директивата, каза: „Това гласуване е следващата стъпка към неутрална по отношение на климата Европа. Европейският парламент позволява – за разлика от предложението на Комисията – повече сигурност за инвестиции във водородна инфраструктура, базирана на съществуващата мрежа за природен газ, вместо да налага ограничения върху инвестициите. Призоваваме инфраструктурата за газ, водород и електричество да се планира съвместно, за да се координират по-добре енергийните системи в бъдеще. За крайните потребители водородът трябва да бъде приоритет в сектори, които трудно се декарбонизират, за да се подпомогне трансформацията на европейската индустрия и да се спестят емисии на парникови газове. Изправени пред настоящата енергийна криза, правата на уязвимите потребители и домакинствата в енергийна бедност ще бъдат засилени, например чрез забрана на прекъсванията през зимата.“

Йежи Бузек (ЕНП, Полша), докладчик по регламента, каза: „Идва ерата на водорода. За да се случи това в ЕС, се нуждаем от стабилна и добре балансирана регулаторна рамка, финансова подкрепа, както и инвестиции в нова инфраструктура. С това законодателство ние го подготвяме. Борбата срещу изменението на климата и бързото отдалечаване от всички руски енергийни източници като отговор на престъпната инвазия в Украйна изискват от нас да ускорим нашия чист и справедлив енергиен преход и да адаптираме пазара. Искаме да насърчим развитието на биометан и да създадем стимули за производителите и потребителите да преминат към екологичен и нисковъглероден водород. Трябва да се даде специална подкрепа за увеличаването на възобновяемите и нисковъглеродни газове в нашите въглищни региони. Ние също укрепваме схемата за съвместно закупуване на газ и правим всички газови договори в ЕС по-прозрачни“.

Следващи стъпки

Проектът за директива беше приет с 62 гласа „за“, 2 гласа „против“ и 7 гласа „въздържал се“, проектът за регламент с 54 гласа „за“, 17 гласа „против“ и 1 глас „въздържал се“. Членовете на ЕП също дадоха зелена светлина за започване на междуинституционални преговори в очакване на официално одобрение по време на пленарната сесия на 13-16 март с 65 гласа „за“, 3 „против“ и 3 „въздържал се“ за проектодирективата и 54 гласа „за“, 14 „против“ и 5 „въздържал се“ за проект на наредба.

Заден план

Този законодателен пакет има за цел да насърчи по-голямо регионално сътрудничество за съхранение на газ, да улесни съвместното снабдяване със стратегически запаси и да насърчи държавите-членки да предприемат мерки за справяне с кибератаките. И двата акта ще станат основен компонент на новите правила на ЕС за водородните мрежи, сравними с тези, които вече съществуват за природния газ и електричеството.

Актуализираната директива ще включва разпоредби относно правата на потребителите, операторите на преносни и разпределителни системи, достъпа на трети страни и интегрираното мрежово планиране и независимите регулаторни органи.

Актуализираният регламент ще накара съществуващата инфраструктура за природен газ да интегрира по-висок дял от водород и възобновяеми газове чрез високи тарифни отстъпки. Той включва разпоредби за улесняване на смесването на водород с природен газ и възобновяеми газове, както и по-голямо сътрудничество на ЕС по отношение на качеството и съхранението на газа.

 
437.93 ms. / 1.2 MB