Кликнете тук за да видите тарифите за реклама

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Енергийни характеристики на сградите: климатична неутралност до 2050 г.

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | Европейски съюз | преди около 1 месец | 195

Европейски парламент

В четвъртък бяха приети проектомерки за увеличаване на процента на обновяване и намаляване на потреблението на енергия и емисиите на парникови газове.

Комитетът по промишленост, изследвания и енергетика прие позицията си относно предложеното преразглеждане на Директивата за енергийните характеристики на сградите (EPBD) с 49 гласа „за“, 18 „против“ и 6 „въздържал се“.

Основните му цели са значително намаляване на емисиите на парникови газове (ПГ) и потреблението на енергия в строителния сектор на ЕС до 2030 г. и превръщането му в неутрален по отношение на климата до 2050 г. Той също така има за цел да увеличи процента на обновяване на енергийно неефективни сгради и да подобри информацията за енергийна ефективност.

Цели за намаляване на емисиите

Съгласно приетия текст всички нови сгради трябва да бъдат с нулеви емисии от 2028 г., докато новите сгради, заети, управлявани или притежавани от публични органи от 2026 г. (Комисията предложи съответно 2030 г. и 2027 г.). Всички нови сгради трябва да бъдат оборудвани със слънчеви технологии до 2028 г., когато това е технически подходящо и икономически осъществимо, докато жилищните сгради, които са в процес на основен ремонт, имат срок до 2032 г. да се съобразят с изискванията.

Жилищните сгради ще трябва да постигнат поне клас на енергийни характеристики E до 2030 г. и D до 2033 г. Нежилищните и обществените сгради ще трябва да постигнат същите класове съответно до 2027 г. и 2030 г. (Комисията предложи F и E).

Национални мерки и дерогации

Всички мерки, необходими за постигане на тези цели, ще бъдат определени от всяка държава-членка в национални планове за обновяване. За да се вземат предвид разнообразните сградни фондове на държавите от ЕС, буквата G трябва да съответства на 15% най-лоши сгради в националния фонд.

Паметниците ще бъдат изключени от новите правила, докато страните от ЕС могат да решат да изключат и сгради, защитени поради техните специални архитектурни или исторически достойнства, технически сгради, временно използване на сгради или църкви и места за поклонение. Държавите-членки могат също така да освободят обществените социални жилища, където ремонтите биха довели до увеличения на наемите, които не могат да бъдат компенсирани чрез спестяване на сметки за енергия.

Евродепутатите също искат да позволят на държавите-членки да коригират новите цели в ограничен дял от сградите, обхванати от изискванията, в зависимост от икономическата и техническа осъществимост на обновяването и наличието на квалифицирана работна сила.

Подкрепете мерките срещу енергийната бедност

Националните планове за обновяване трябва да включват схеми за подпомагане с реалистични цели и мерки за улесняване на достъпа до безвъзмездни средства и финансиране. Държавите-членки трябва да въведат безплатни информационни пунктове и неутрални по отношение на разходите схеми за обновяване. Финансовите мерки следва да осигурят важна премия за цялостно обновяване, особено на най-лошите сгради, а целеви безвъзмездни средства и субсидии следва да бъдат предоставени на уязвимите домакинства.

Забрана на отоплителни системи с изкопаеми горива до 2035 г

Държавите от ЕС следва да гарантират, че използването на изкопаеми горива в отоплителните системи за нови сгради и сгради, в които се извършва основен ремонт, основен ремонт или обновяване на отоплителната система, не е разрешено от датата на транспониране на настоящата директива. Те трябва да бъдат напълно премахнати до 2035 г., освен ако Европейската комисия не разреши използването им до 2040 г., казват евродепутатите.

цитат

Докладчикът по Директивата за енергийните характеристики на сградите Ciarán Cuffe (Зелени/EFA, Ирландия) каза: „Растящите цени на енергията поставиха фокуса върху мерките за енергийна ефективност и спестяване, а подобряването на ефективността на сградите в Европа непрекъснато ще намалява сметките за енергия и зависимостта от внос на енергия . Искаме EPBD да намали енергийната бедност, да намали емисиите и да осигури по-добра вътрешна среда за здравето на хората. Това също е стратегия за растеж за Европа, която ще осигури стотици хиляди качествени местни работни места в строителството, обновяването и възобновяемите индустрии, като същевременно ще подобри благосъстоянието на милиони хора, живеещи в Европа.“

Следващи стъпки

Законодателният проект ще бъде подложен на гласуване от пълната камара по време на пленарната сесия на 13-16 март и ще се превърне в преговорна позиция на парламента. След това евродепутатите ще започнат преговори със Съвета, за да се споразумеят за окончателния вид на законопроекта.

Заден план

Според Европейската комисия сградите в ЕС са отговорни за 40% от нашето потребление на енергия и 36% от емисиите на парникови газове. На 15 декември 2021 г. Европейската комисия прие законодателно предложение за преразглеждане на Директивата за енергийните характеристики на сградите (EPBD), като част от т. нар. пакет „Пригодни за 55“. Нов европейски закон за климата (юли 2021 г.) закрепи както целите за 2030 г., така и целите за 2050 г. в обвързващо европейско законодателство.

 
406.53 ms. / 1.2 MB