Сливен. Новини от източника. Последни новини

Изменение на климата: парниковите газове, причиняващи глобалното затопляне

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | Европейски съюз | преди 2 месеца | 211

Европейски парламент

Въглеродният диоксид е само един от многото парникови газове. Научете за тяхното въздействие върху глобалното затопляне, техния произход и техния дял в емисиите на ЕС.

ЕС предприема действия за драстично намаляване на своите емисии на парникови газове (ПГ), тъй като те са свързани с изменението на климата. Най-известният парников газ е въглеродният диоксид (CO2), но други, присъстващи в по-малко количество в атмосферата, могат да имат по-голям затоплящ ефект.

Какво правят парниковите газове?

Парниковите газове действат подобно на стъклото в оранжерия: те абсорбират слънчевата топлина, която се излъчва от повърхността на Земята, улавят я в атмосферата и не й позволяват да избяга в космоса. Парниковият ефект поддържа температурата на Земята по-висока, отколкото би била иначе, поддържайки живота на Земята.

Много парникови газове се срещат естествено в атмосферата, но човешката дейност допринася за натрупването им. В резултат на това парниковият ефект в атмосферата се засилва и променя климата на нашата планета, което води до промени в моделите на снега и валежите, повишаване на средните температури и по-екстремни климатични явления като горещи вълни и наводнения.

Какви парникови газове има?

Има различни видове парникови газове и техният потенциал за глобално затопляне варира.

Естествено срещащите се газове в атмосферата - но също така генерирани от човешки дейности - включват наред с други въглероден диоксид, метан (CH4) и азотен оксид (N2O).

Флуорираните парникови газове (F-газове) са създадени от човека газове, използвани в промишлеността и имат висок потенциал за глобално затопляне, често няколко хиляди пъти по-силен от CO2. Те включват хидрофлуоровъглероди (HFCs), перфлуоровъглероди (PFCs), серен хексафлуорид (SF6) и азотен трифлуорид (NF3).

F-газовете често се използват като заместители на веществата, разрушаващи озоновия слой - химикали, създадени от човека, които след като бъдат изхвърлени, достигат горните слоеве на атмосферата и разрушават защитния озонов слой. За разлика от озоноразрушаващите вещества, F-газовете не увреждат атмосферния озонов слой.

Следните седем вида парникови газове са обхванати от Протокола от Киото и Парижкото споразумение, които имат за цел да координират глобалния отговор на изменението на климата:

Въглероден двуокис

CO2 се произвежда естествено от животните по време на дишането и чрез разпадането на биомасата. Освен това навлиза в атмосферата чрез изгаряне на изкопаеми горива и химически реакции. Той се отстранява от атмосферата от растенията в процеса, известен като фотосинтеза, който превръща слънчевата светлина в енергия. Ето защо горите играят важна роля в улавянето на въглерод.

Метан

Метанът е безцветен газ, който е основната съставка на природния газ. Неговите емисии са резултат от производството и транспорта на въглища, природен газ и нефт, както и от животновъдството и други селскостопански практики, използването на земята и от разлагането на органични отпадъци в депата за твърди битови отпадъци. През 2021 г. повечето емисии на метан идват от селското, горското стопанство и риболова.

Азотен оксид

Този газ се произвежда главно в резултат на действието на микроби в почвата, използването на торове, съдържащи азот, изгарянето на дървен материал и в химическото производство. Изпуска се в селскостопански и промишлени дейности, както и при използване на земята; изгаряне на изкопаеми горива и твърди отпадъци; и пречистване на отпадъчни води. В ЕС селското, горското и риболовното стопанство са произвели повече емисии на метан през 2021 г.

Хидрофлуоровъглеводороди

Хидрофлуоровъглеродите представляват около 90% от емисиите на флуорирани газове и ЕС работи за постепенното им премахване до 2050 г.

Използват се предимно за абсорбиране на топлина в хладилници, фризери, климатици и термопомпи; като пропеланти в спрейове за астма и технически аерозолни спрейове; като разпенващи агенти за пяна и в пожарогасители. През 2021 г. те преобладават в секторите търговия на едро и дребно, ремонт на автомобили и мотоциклети.

Перфлуоровъглеводороди

Перфлуоровъглеродите са създадени от човека съединения, които обикновено се използват в промишлени производствени процеси.

Серен хексафлуорид

Серният хексафлуорид обикновено се използва за изолация на електропроводи.

Азотен трифлуорид

Азотният трифлуорид се използва като газ за почистване на камерата в производствените процеси за почистване на нежелани натрупвания върху части на микропроцесора и веригата, докато се конструират.

Парниковите газове и тяхното въздействие върху глобалното затопляне

Тъй като парниковите газове имат различен потенциал за глобално затопляне, тяхното въздействие обикновено се преобразува в CO2 еквивалент, за да направят сравненията значими.

През 2021 г. емисиите на парникови газове, генерирани от икономическите дейности на ЕС, възлизат на 3,6 милиарда тона CO2 еквивалент, с 22 % по-ниски в сравнение с 2008 г.

CO2 представлява почти 80% от обема на всички емисии на парникови газове в ЕС през 2021 г., следван от метана с повече от 12%.

Метанът не остава в атмосферата толкова дълго, колкото CO2 – но той абсорбира много повече слънчева енергия, опасен е замърсител на въздуха и изтичането му може да предизвика експлозия.

Заедно всички F-газове представляват само приблизително 2,5% от емисиите на парникови газове в ЕС. Въпреки това, дори ако се отделят в по-малки количества, те улавят топлината много по-ефективно от CO2.

Как ЕС планира да намали парниковите газове?

Законът на ЕС за климата определя правно обвързващи цели за намаляване на емисиите на парникови газове: те трябва да намалеят с 55% до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г. и ЕС трябва да достигне нетни нулеви емисии до 2050 г.

За да постигне тези цели, ЕС предприема широк набор от мерки:

намаляване на емисиите в транспорта

определяне на правила за пестене на енергия и инвестиране във възобновяеми източници

предотвратяване на преместването на индустрии, отделящи парникови газове, извън ЕС в опит да се избегнат по-строги стандарти

насърчаване на първия голям пазар на въглеродни емисии в света - Европейската система за търговия с емисии

определяне на цели за намаляване за всяка държава от ЕС

насърчаване на горите и други зони за улавяне на въглерод