Сливен. Новини от източника. Последни новини

Покана за предоставяне на оферти за участие в процедура с предмет "Комплексно банково обслужване за нуждите на "СБР-Котел" ЕООД

, Людмила Калъпчиева

Излъчване: СБР - Котел | Сливен | преди 3 седмици | 908

Във връзка със заповед № РД-03-108/15.11.2022г. на управителя на „Специализирана болница за рехабилитация-Котел”ЕООД относно откриването на процедура за избор на изпълнител за предоставяне на услуга с предмет „Комплексно банково обслужване за нуждите на „СБР-Котел”ЕООД”, издадена на основание чл.20, ал. 4 от ЗОП и чл.28, ал. 3 от ППЗПП

ОТПРАВЯМЕ ПОКАНА ДО:

Всички заинтересовани кредитни и финансови институции да отправят оферта за комплексно банково обслужване за нуждите на „Специализирана болница за рехабилитация-Котел”ЕООД, за срок от две години. Вид и характеристика на финансовите услуги:

• Касови операции;

• Преводи от сметката на „СБР-Котел” ЕООД;

• Обслужване на разплащателна сметка;

• Превод на трудовите възнаграждения на работниците и служителите в „СБР-Котел”ЕООД;

Изброяването на услугите е неизчерпателно.

По същество ще бъдат разгледани офертите, подаден в срок до 16:00ч. на 16.12.2022г. в деловодството на „Специализиран болница за рехабилитация-Котел”ЕООД – град Котел, област Сливен, ул.„Изворска” №85 или по начините надлежно посочени в конкурсната документация.

Отварянето на офертите за участие в процедурата по избор на изпълнител, предоставящ финансови услуги, ще се извърши от нарочно избрана за целта комисия на 21.12.2022г. в 10.00 часа, в заседателната зала на „Специализирана болница за рехабилитация-Котел„ ЕООД, като оценяването се осъществява по следните критерии:

• Участникът, избран за изпълнител, следва да отговаря на условията посочени в конкурсната документация и да е предложил оферта, която да е икономически най-изгодна, т.е. получила най-висока комплексна оценка по предварително заложените количествени и неколичестевени показатели;

• В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, когато е избран критерият икономически най-изгодна оферта, Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага по критерий "икономически най-изгодна оферта“;

При необходимост и възникнали допълнителни въпроси, обърнете се към Атанас Деливичев, юрисконсулт на лечебното заведение, отговарящ за провеждането на процедурата, на телефонен номер +359 896 655 399;

Файлове

Конкурсна документация

Размер: 1.75MiB | Тип: PDF

Проект за договор

Размер: 15.3KiB | Тип: DOCX