Сливен. Новини от източника. Последни новини

Заповед относно назначаването на служител на длъжност „Технически секретар”.

, Людмила Калъпчиева

Излъчване: СБР - Котел | Сливен | преди около 1 седмица | 792

ЗАПОВЕД

№РД- 03-20 / 25.01.2023 год.

Относно: Назначаването на служител на длъжност „Технически секретар”.

Във връзка с необходимостта от ежедневно извършване на техническа обработка на документацията на болницата и нарасналия обем административна дейност при редуциран състав на административния състав на болницата

НАРЕЖДАМ:

1. Да се изготвят незабавно всички нужни документи, съгласно трудовото законодателство и вътрешните правила за назначаване на служител на длъжност „Технически секретар”.

2. Датата за назначаването на новата длъжност е 01.02.2022 год. при извършване на предварително събеседване от страна на вътрешна комисия с кандидата.

3. Датата на провеждане на събеседването е 31.01.2023 год. – 15.00 ч.

4. Назначаването ще се извърши според изискванията на КТ и вътрешните правила на база „Външен подбор” - чрез рекламиране на свободната длъжност в Интернет сайта на болницата.

5. Основната работна стартова заплата за тази длъжност е 950 лв.

6. В срок до 14.00 ч. на 31.01.2023 год. ще се приемат заявленията от кандидатите, придружени с копия от нужните документи.

7. Необходими документи за кандидатстване са следните:

• заявление за назначаване;

• копие от документи за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността или работата, за която се кандидатства;

• документи, удостоверяващи общия трудов, служебен и осигурителен стаж;

• актуална автобиография;

Д-Р ЦВЕТАН ВЛАХОВ

Управител на „СБР-Котел” ЕООД

Файлове