Сливен. Новини от източника. Последни новини

Обява до заинтересованите лица и общественост

, Василена Влаева (Топлофикация - Сливен - инж. Ангел Ангелов ЕАД)

Излъчване: Топлофикация-Сливен | България | преди 2 месеца | 317

obqva2332023

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ, бр. 25/2003г, посл. изм. ДВ, бр. 67/2019г) „Топлофикация – Сливен-инж. Ангел Ангелов” ЕАД, гр. Сливен,

Уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение : „Инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от гориво биогаз” в поземлен имот с идентификатор 67338.603.61 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен.

Телефон за контакти от страна на Възложителя – 044/622 722.

При проявен интерес: становища и мнения, могат да се приемат на адрес: гр. Сливен, бул. Стефан Караджа” №23, „Топлофикация – Сливен-инж. Ангел Ангелов” ЕАД.