Сливен. Новини от източника. Последни новини

Парламентът одобри нови правила за увеличаване на енергийните икономии

, Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Европейски съюз | преди 2 месеца | 169

 Парламентът одобри нови правила за увеличаване на енергийните икономии

Директивата за енергийната ефективност определя нови цели за икономии до 2030 г.

11,7 % намаление на потреблението на енергия на равнище ЕС

Новият закон ще спомогне за борбата с изменението на климата и ще повиши енергийната сигурност

Членовете на ЕП одобриха плановете, с които се определят нови цели за енергоспестяване до 2030 г. като част от Европейския зелен пакт.

Законът ще определи цели за енергоспестяване както по отношение на първичното, така и на крайното потребление на енергия в ЕС.

Държавите членки ще трябва колективно да осигурят намаляване на потреблението на енергия с поне 11,7% на равнище ЕС до 2030 г. (в сравнение с прогнозите на референтния сценарий на ЕС за 2020 г.). Тази цел ще бъде съпътствана от стабилен механизъм за мониторинг и изпълнение, за да се гарантира, че държавите членки ще изпълнят своя национален принос към тази обвързваща цел на ЕС.

До 2030 г. държавите членки трябва да спестяват средно по 1,5 % годишно. Годишните икономии на енергия ще започнат с 1,3 % в периода до края на 2025 г. и постепенно ще достигнат 1,9 % в последния период до края на 2030 г.

Целите за икономии следва да бъдат постигнати чрез местни, регионални и национални мерки в различни сектори - например публична администрация, сгради, предприятия, центрове за данни и др. Членовете на ЕП настояха схемата да обхване по-специално публичния сектор, който ще трябва да намалява крайното си енергийно потребление с 1,9% всяка година. Държавите членки следва също така да гарантират, че поне 3% от обществените сгради ще бъдат реновирани всяка година в сгради с почти нулево потребление на енергия или сгради с нулеви емисии. Директивата установява и нови изисквания за ефективни системи за централно отопление.

Цитат

Докладчикът Нилс Фулсанг (С&Д, Дания), заяви: "Енергийната криза не е приключила. Няма гаранция, че следващите зими ще бъдат толкова меки, колкото последната. През следващите седем години трябва да осъществим необходимите структурни промени. Доволен съм, че успяхме да подтикнем държавите членки към много по-амбициозни цели за енергийна ефективност. Това е от решаващо значение, за да не зависим повече от руската енергия в бъдеще и да можем да постигнем целите си в областта на климата. Днешното гласуване е голяма победа; то е не само добро за нашия климат, но и лошо за Путин".

Следващи стъпки

Парламентът прие законодателството с 471 гласа "за", 147 гласа "против" и 17 гласа "въздържал се". Сега той ще трябва да бъде одобрен и от Съвета на ЕС, за да влезе в сила.

Контекст

На 14 юли 2021 г. Европейската комисия прие пакета "Подготвени за цел 55", с който се адаптира съществуващото законодателство в областта на климата и енергетиката, за да се постигне новата цел на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове (ПГ) с минимум 55 % до 2030 г. Пакетът включва и преработката на съществуващата Директива за енергийната ефективност (ДЕЕ), като нейните разпоредби се привеждат в съответствие с новата цел за 55 % ПГ.

Конференция за бъдещето на Европа

С придвижването на тази директива членовете на Европейския парламент отговарят на предложенията на гражданите, съдържащи се в заключенията на Конференцията за бъдещето на Европа. Директивата за енергийната ефективност е насочена към предложение 3, параграф 3, което има за цел да намали зависимостта от вноса на нефт и газ чрез проекти за енергийна ефективност и разширяване на предлагането на чиста и възобновяема енергия.

Директивата също така е в съответствие с предложение 3(5), в което се препоръчва да се инвестира в технологии за възобновяема енергия, и предложение 3(6), в което се насърчава проучването на нови екологични енергийни източници и методи за съхранение, като се подкрепят целите на ЕС в областта на климата. Освен това тя е в съответствие с предложение 11, параграф 1, което насърчава по-екологични производствени процеси от страна на предприятията, като ги подкрепя в намирането на най-добрите решения.