Сливен. Новини от източника. Последни новини

Защита на журналистите: ЕП подкрепя правила за прекратяване на злоупотребите със съдебни дела

, Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Европейски съюз | преди 2 месеца | 172

 Защита на журналистите: ЕП подкрепя правила за прекратяване на злоупотребите със съдебни дела

Правила за случаите, засягащи повече от една държава членка на ЕС

Обезщетение на жертвите за психологически и репутационни вреди

Препоръки за справяне на национално равнище с т.нар. SLAPPs

Парламентът иска да подобри защитата на журналистите и активистите в ЕС срещу необосновани и неправомерни съдебни дела, водени с цел ограничаване на тяхната дейност.

Съгласно проектозакон, одобрен във вторник в пленарна зала, журналисти, медийни организации, защитници на правата на човека, активисти, изследователи и творци ще бъдат защитени в ЕС от стратегически съдебни производства, насочени срещу участието на обществеността (strategic lawsuits against public participation – SLAPP), чиято цел е да ги сплашат и накажат. С 498 гласа „за“, 33 гласа „против“ и 105 гласа „въздържал се“ членовете на ЕП приеха преговорната си позиция по нови правила за защита на лицата, работещи по въпроси от обществен интерес – като например върху основни права, дейност на държавните служители или твърдения за корупция.

Трансгранично прилагане и гаранции за защита

Новите правила следва да се прилагат в трансгранични случаи, когато ответникът, ищецът и съдът не са установени в една и съща държава, или когато актът на участие на обществеността – било то статия в пресата, публикация в социалните медии, видеоматериал, научноизследователска дейност или произведение на изкуството – е от значение за повече от една държава членка и може да бъде достъпен по електронен път.

Проектът за директива предвижда гаранции за жертвите на SLAPP, включително възможност да поискат преждевременно прекратяване на съдебния процес, в който случай ищецът ще трябва да докаже, че казусът не е неоснователен. Ищецът също така ще трябва да покрие пълните разходи по производството, включително процесуалното представителство на ответника и да бъде подложен на санкции, докато ответникът по SLAPP може да търси обезщетение, включително за психологическа вреда или накърняване на репутацията. За да се ограничи практиката на избор на съд, който най-вероятно ще застане на страната на ищеца, делата за клевета ще бъдат допустими само в националния съд на ответника. Държавите членки не следва да признават решенията на трети държави по SLAPP срещу физически лица и дружества, пребиваващи на тяхна територия, и следва да позволят на тези, към които производствата са били насочени, да бъдат компенсирани в националния съд.

Национално подпомагане и обучение

Евродепутатите искат държавите членки на ЕС, да създадат „обслужване на едно гише“, където жертвите на SLAPP да могат да търсят информация и съвети. Те призовават националните органи да предоставят финансова, правна и психологическа помощ на лицата, които са ответници по SLAPP. От държавите от ЕС ще се изисква да гарантират, че практикуващите юристи получават подходящо обучение за разглеждане на дела, свързани със SLAPP, и че техните професионални сдружения приемат правила, възпиращи членовете да предприемат неправомерни съдебни дела. Евродепутатите също така изискват от държавите членки да събират съответните данни, особено относно съдебните решения, а Комисията да създаде регистър на ЕС за SLAPP дела.

Цитат

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола заяви: "Журналистиката изисква смелост, но журналистите не трябва да бъдат принуждавани да бъдат смели, за да работят. Европейският парламент винаги ще закриля онези, които търсят истината, и ще отстоява демократичното ни право да бъдем информирани. Когато необосновани съдебни дела застрашават живота и препитанието на хората, като злоупотребяват с правосъдната ни система, трябва да се предприемат законодателни мерки. С днешния проектозакон, категорично подкрепен в пленарна зала, правим точно това".

След гласуването докладчикът Тимо Вьолкен (С&Д, Германия) заяви следното: „Злоупотребите със съдебни искове възпират критичните гласове да изнасят на показ въпроси от обществен интерес. Журналистите и активистите са крайъгълен камък на нашите демокрации и те трябва да могат да работят, без да бъдат сплашвани. С тази директива целим да гарантираме, че те са защитени в целия ЕС, че жертвите получават финансова и психологическа подкрепа и че има по-широко определение за трансгранични дела. Нашите съдилища не могат да бъдат игрища за богатите и влиятелните".

Следващи стъпки

Пресконференцията с участието на председателя на Европейския парламент Роберта Мецола и водещия евродепутат Тимо Вьолкен ще се състои в сряда от 11.00 ч. (българско време).

Преговорите между Европейския парламент и държавите членки относно окончателната форма на законодателството ще започнат в сряда. Министрите от ЕС постигнаха съгласие по преговорната си позиция миналия месец.

Контекст

Парламентът отдавна се застъпва за укрепване на свободата на медиите. С оглед на нарастващия брой SLAPP дела той прие редица резолюции, осъждащи нападенията срещу журналисти и защитници на правата на човека, и призова за по-добра защита. Според Коалиция срещу SLAPP в Европа (CASE) пикът в броя на SLAPP в Европа е бил през 2020 г. със 114 случая.

Конференцията за бъдещето на Европа

С придвижването на това законодателство членовете на ЕП отговарят на предложенията на гражданите от заключенията на Конференцията за бъдещето на Европа относно борбата с дезинформацията и пропагандата в предложение 23 (5), относно разработването на по-ефективна и единна политика спрямо автократичните и хибридните режими и развитието на партньорства с организациите на гражданското общество в предложение 24 (8), относно въвеждането на законодателство, насочено към заплахите за независимостта на медиите в предложение 27 (1) и относно стриктното прилагане на правилата на ЕС за конкуренцията в медийния сектор в предложение 27 (2).