Сливен. Новини от източника. Последни новини

Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително-монтажни работи в гр. Нова Загора в периода 18.09.2023 г. – 01.10.2023 г.

, Калина Янева (ВиК Сливен)

Излъчване: ВиК-Сливен | България | преди около 1 година | 330

ВиК – Сливен

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че в периода 18.09.2023 г. – 01.10.2023 г. във връзка с изпълнението на строително -монтажните работи на обект “Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни системи – мрежи и съоръжения, включително мерки за ефективност на ВС/ Агломерация Нова Загора” са възможни временни прекъсвания на водоподаването и затруднения и неудобства за жителите и гостите на гр. Нова Загора.

Те са свързани с продължаващото изграждане на открит канал, както и с продължаващото възстановяване на асфалтовите настилки по ул. „Сливница“.

При възникнали непредвидени ситуации, които налагат удължаване срока на работните дейности повече от 12 часа, ВиК Сливен ще осигури алтернативно водоснабдяване на засегнатия район.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

За въпроси и повече информация, гражданите могат да се свържат с ВиК оператор на безплатен национален телефон 0800 80 180.

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект: „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.