Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекратяване на продължаващата сегрегация на ромските деца в училищата

, Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Европейски съюз | преди 9 месеца | 529

Европейският парламент

Всички деца трябва да се възползват от равни и безплатни възможности за образование

Налични средства от ЕС за подобряване на училищата и увеличаване на записването на всички равнища

Спиране на европейски пари за политики, които затвърждават сегрегацията

Системният неуспех за справяне с проблема е въпрос, свързан с основните ценности на ЕС

Парламентът изисква всеобхватен набор от политики и подходящо финансиране за справяне с проблема с продължаващата сегрегация на ромските деца в образованието.

В резолюция, приета с вдигане на ръка, Парламентът подчертава, че правото на ЕС и международното право налагат всички деца, включително децата от ромски произход, да се ползват от равни и свободни възможности за образование, което не е така в целия ЕС.

Без повече сегрегация: добро образование за всички ромски деца

Парламентът изразява съжаление относно продължаващата сегрегация на ромските деца в специални училища и посочва, че стандартизираните психологически тестове не следва да се използват за изключване от общообразователните образователни системи. Вместо това са необходими стратегии за премахване на сегрегацията, приобщаващи методи на обучение и гаранции за пълен достъп до училищни дейности.

Необходими са също така мерки за справяне с бедността и социалното изключване, за да се „прекъсне порочният кръг на предаване на бедността между поколенията и намалените възможности за учене у дома“. Членовете на ЕП поставят акцент върху цифровото образование; значението на науката, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ); справяне с процента на преждевременно напусналите училище; и неравенството между половете, което може да доведе до изключване на ромските момичета от политики на приобщаване.

ЕС и държавите членки трябва да направят повече

Производствата за установяване на неизпълнение на задължения (Чехия през 2014 г., Словакия през 2015 г., Унгария през 2016 г. във връзка с Директивата за расовото равенство), както и сезирането на Съда на ЕС от Словакия през 2023 г. не са коригирали положението. Комисията следва да направи всичко по силите си, за да защити основните ценности на ЕС, като започне с насочването на средства от ЕС към недискриминационни практики. Комисията следва също така да направи оценка на положението в контекста на европейското пространство за образование до 2025 г. Системният неуспех в борбата с дискриминацията следва да бъде разгледан в нейния годишен доклад относно върховенството на закона, а неизпълнението на съответните съдебни решения следва да задейства механизма за обвързване с условия за спазване на принципите на правовата държава.

Страните от ЕС също трябва да увеличат усилията си за премахване на системната дискриминация. Участието на ромските деца в образованието от ранна детска възраст оказва положително въздействие върху тяхното развитие, заетост и достъп до жилищно настаняване, като по този начин прекъсва цикъла на маргинализацията. Държавите членки следва систематично да наблюдават рисковете от отпадане от училище и да предоставят педагогическа помощ и индивидуални консултации. Извънкласните дейности за родителите също са важни, тъй като пълноценното им ангажиране също би спомогнало за намаляване на процента на преждевременно напусналите училище.

Членовете на ЕП осъждат факта, че училищата, посещавани от ромски деца, често имат недостатъчен капацитет, работят на две смени, разположени са в отделни сгради или в училища от контейнери и предлагат неотговарящо на стандартите и фактически сегрегирано качество на образованието. Финансови ресурси за подобряване на положението са на разположение чрез различни национални и европейски финансови инструменти, включително „Еразъм+“, Европейския социален фонд плюс, Европейския фонд за регионално развитие и Механизма за възстановяване и устойчивост, подчертават евродепутатите.