Сливен. Новини от източника. Последни новини

Приключи реконструкцията на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Нова Загора

, Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 2 седмици | 140

Лога

Приключиха дейностите по рехабилитация на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ - Нова Загора. Реконструкцията е част от изпълнението на проект № BG16M1OP002-1.016-0008 „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“.

Общата стойност на проекта е 136 436 439,59 лв., като финансирането от ЕС, чрез Кохезионния фонд е на обща стойност 83 122 774,95 лв., а националното съфинансиране е на стойност 14 668 724,99 лв. Инвестицията в реконструкцията, рехабилитацията и осъвременяването на ПСОВ Нова Загора възлиза на 8 887 063,43 лв.

Реконструкцията на станцията стартира с изготвяне на инвестиционен проект в техническа фаза и издаването на разрешение за строеж № АГ 08 - 184 от 11.08.2021 г., а строителната площадка е открита на 08.09.2021 г.

През периода на строителство, станцията работеше на пълен капацитет и се извърши цялостна рехабилитация и реконструкция:

- Изградени са нови сгради и съоръжения, - сграда решетки; аериран пясъко-мазнинозадържател, биобасейн, силоз за ИАУ и обезводнителна инсталация с центрофуга и постваруване.

- Реконструирани са биодефосфатизатора и аеробния стабилизатор.

- Ремонтирани са вторичните радиални утаители, контактния резервоар, хлораторната сграда, резервните изсушителни полета и административната сграда.

- Изцяло е рехабилитирана техническата инфраструктура на станцията.

- Доставеното в рамките на проекта машинно-технологично оборудване отговаря на най- съвременните стандарти и осигурява необходимото пречистване на отпадъчните води.

Всички дейности, свързани с реконструкцията на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ - Нова Загора на Агломерация Нова Загора, ще осигурят постигане на екосъобразно пречистване и заустване на отпадъчните води, по-ефективно оползотворяване на утайки от пречиствателната станция, подобряване на средата за живота и здравето на жителите и гостите на гр. Нова Загора, като по този начин се очаква да се увеличи икономическата привлекателност на региона.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ чрез Европейския съюз и Кохезионния фонд по процедура BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“.