Сливен. Новини от източника. Последни новини

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ СЛИВЕН ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА

, Гергана Георгиева (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди 3 месеца | 18

НСИ лого

През третото тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица в област Сливен е 67.5 хил., от които 38.0 хил. са мъже, а 29.5 хил. са жени. Общият брой на заетите лица в област Сливен спрямо третото тримесечие на 2022 г. намалява с 2.5% .

Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в областта през третото тримесечие на 2023 г. е 49.1% (при 53.9% за страната), като в сравнение със същото тримесечие на 2022 г. намалява с 1.0 процентен пункт. Той е съответно 58.1% за мъжете и 40.9% за жените. По коефициент на заетост област Сливен е на деветнадесето място в страната.

През третото тримесечие на 2023 г. заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 65.5 хил., като 37.0 хил. от тях са мъже, а 28.5 хил. са жени. В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. броят на заетите лица намалява с 1.5%.

Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 65.8%, съответно 73.2% за мъжете и 58.1% за жените. В сравнение със същото тримесечие на 2022 г. коефициентът на заетост в тази възрастова група намалява с 0.5 процентни пункта.

Файлове