Сливен. Новини от източника. Последни новини

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Сливен през четвъртото тримесечие на 2023 година

, Димитър Милков (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди 2 седмици | 130

По данни на Националния статистически институт през четвъртото тримесечие на 2023 г. местните администрации на територията на област Сливен са издали разрешителни за строеж на 40 жилищни сгради със 76 жилища в тях и с 11 470 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 19 други сгради с 8 343 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 18.4%, жилищата в тях - с 37.7%, а общата им застроена площ - с 40.7%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради намалява с 29.6%, докато разгънатата им застроена площ нараства с 4.5%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличава със 185.7%, жилищата в тях - със 117.1%, а общата им застроена площ - със 161.4%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради е по-малко с 13.6%, но съответната им РЗП се увеличава с 55.6%.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. в област Сливен е започнал строежът на 31 жилищни сгради със 122 жилища в тях и с 16 998 кв. м обща застроена площ, и на 15 други сгради с 9 425 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради се увеличава с 93.8%, жилищата в тях - над четири пъти, а общата им застроена площ - над три пъти. Броят на започнатите други сгради намалява с 6.3%, докато общата им застроена площ се увеличава със 111.1%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. започнатите жилищни сгради нарастват с 47.6%, жилищата в тях - над четири пъти, а общата им застроена площ - над три пъти. Броят на започнатите други сгради се увеличава със 114.3%, а тяхната РЗП - над два пъти.

Методологични бележки

Тримесечното статистическо наблюдение за издадените разрешителни за строеж и започнатото строителство осигурява информация както за издадените от местните администрации разрешителни за строеж, така и за започнатото строителство на нови сгради според техния вид и разгъната застроена площ. Тази информация може да се използва като индикатор за бъдещата активност на строителните предприятия в страната. Видовете сгради се посочват в съответствие с Класификацията на сградите и строителните съоръжения (КСC - 2001) и се подразделят на:

• Жилищни - сгради, полезната площ на които в голямата си част е предназначена за жилищни цели за постоянно обитаване.

• Нежилищни - сгради за различни нежилищни нужди, които включват:

- административни - офиси и сгради за административна дейност на ведомства и други организации и сдружения (представителни сгради - банки, пощи, правителствени сгради, сгради за конференции, конгреси, съдилища, общини);

- други сгради - всички останали видове сгради, предназначени за различни дейности: производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска, здравеопазване, бази за почивка и краткосрочно пребиваване (хотели, мотели, почивни домове, хижи и др.).

Разгъната (обща) застроена площ на сградите е сумата от застроените площи на всички етажи по външни измерения.